Jaskinia Raj - sprzedaż biletów
logo

REGULAMIN SPRZEDAŻY GRUPOWEJ


1. Dostępne są następujące formy rezerwacji biletów do Jaskini Raj:
- elektroniczna - na email jaskiniaraj@lysogory.com.pl
- faxem - na nr +48 41 346 55 18 wew. 22
- pisemna -na adres: Jaskinia Raj 26-60 Chęciny

2. Realizacja zamówienia wymaga wypełnienia całej procedury zakupu przez Zamawiającego, tj.:
- Wypełnienie formularza Klienta, czyli podanie prawdziwych danych osobowych Klienta.
- Wybór terminu i ilości biletów.
- Dokonanie wpłaty zaliczki za zarezerwowane bilety.
- Klient ma obowiązek odbioru zakupionych poprzez system sprzedaży internetowej biletów w kasie Jaskini najpóźniej 15 min. przed planowanym terminem wejścia.

3. Warunkiem rezerwacji biletów grupowych jest wpłata zaliczki w ciągu 7 dni od momentu otrzymania potwierdzenia rezerwacji. Zamówienie nieopłacone (niezaksięgowane) w powyższym terminie zostanie anulowane. Rezerwacje niewykupione automatycznie wracają do wolnej sprzedaży.

4. Ceny biletów są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

5. Jaskinia Raj nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia oraz za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu.

6. Zamówienie można anulować min. 21 dni (rezerwacja grupowa) przed terminem zwiedzania tylko poprzez email: jaskiniaraj@lysogory.com.pl

7. Po dokonaniu oceny możliwości rezerwacji Jaskinia Raj przesyła zamawiającemu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji, lub zawiadamia o odmowie jej przyjęcia.

8. Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji jest dowodem zawarcia umowy na świadczenie usługi turytycznej

9. Po potwierdzeniu rezerwacji Jaskinia Raj zobowiązuje się do wydania zamawiającemu sprzedanych biletów na określony dzień i godzinę oraz w ilości określonej w potwierdzeniu rezerwacji, a zamawiający zobowiązuje się do zapłaty odpowiedniej należności za bilety.

10. W przypadku kiedy grupa przywozi mniej osób niż ilość podana w zamówieniu bez poinformowania Jaskini Raj o zmniejszeniu liczby osób, 7 dni przed terminem zwiedzania, Spółka zastrzega sobie prawo obciążenia Zamawiającego 100% wartości zamówionych biletów.

11. Zarezerwowane bilety, po przedłożeniu dokumentu potwierdzającego rezerwację (np. mail, fax, etc), należy wykupić w kasie Jaskini najpóźniej 15 min przed planowanym wejściem,

12. W przypadku spóźnienia na potwierdzone godziny wejścia Jaskinia Raj nie zapewnia zamawiającemu możliwości wejścia w innych terminach.

13. W przypadku rezygnacji z rezerwacji biletów w terminie nie krótszym niż 21 dni przed datą zamówionego wejścia, zamawiający zwolniony jest z obowiązku zapłaty należności za bilety.

14. W przypadku rezygnacji z rezerwacji biletów w terminie krótszym niż 21 dni, bądź nie stawienia się w określonym terminie, zamawiający zostanie obciążony pełną wartością zamówienia.

15. W przypadku wydania przez organ nadzorujący Jaskinię decyzji o ograniczeniu ruchu turystycznego lub o okresowym wyłączeniu Jaskini ze zwiedzania, Jaskinia Raj powiadamia rezerwującego o braku możliwości zwiedzenia Jaskini, nie ponosząc z tego tytułu konsekwencji finansowych.

16. Jaskinia Raj nie będzie odpowiedzialna względem Zamawiającego w przypadku, gdy nie dojdzie do wykonania usługi na skutek zdarzeń losowych lub innych okoliczności, którym nie można było zapobiec.

17. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Jaskinię Raj jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, statystycznych, handlowych i promocyjnych.

18. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

19. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.01.2014 r. i stanowi integralną część umowy o świadczeniu usługi turystycznej.

20. Zarezerwowane bilety należy wykupić w kasie Jaskini Raj najpóźniej 15 min przed planowanym wejściem. Po tym czasie bilety są przeznaczone do wolnej sprzedaży

21. Warunki realizacji zamówienia grupowego: W terminie 7 dni od otrzymania potwierdzenia rezerwacji należy wpłacić zaliczkę w wysokości 40% wartości biletów na konto: PEKAO SA 62 1240 1372 1111 0000 1249 3931

22. Na dokumencie wpłaty prosimy podać numer rezerwacji, datę zwiedzania oraz pełną nazwę Zamawiającego.

23. Pozostałą cześć ceny biletów (60%) należy wpłacić przelewem nie później niż do 10 dni przed dniem zamówienia lub gotówką w kasie Jaskini Raj w dniu zwiedzania.

24. Wszelkie zmiany rezerwacji mogą nastąpić po uprzednim uzgodnieniu z Działem Rezerwacji Jaskini Raj jedynie w formie pisemnej.

25. Dzieci poniżej 4 lat wstęp bezpłatny.

26. Zwiedzanie jaskini odbywa się w grupach max. 15 osobowych z częstotliwością co 15 minut. Czas zwiedzania około 45 minut. W cenę biletu wliczona jest usługa przewodnika w języku polskim. W przypadku grup szkolnych jednemu opiekunowi każdej wchodzącej grupy przysługuje prawa do wejścia do jaskini GRATIS.