Jaskinia Raj - sprzedaż biletów
logo

REGULAMIN SPRZEDAŻY INDYWIDUALNEJ

Rezerwacja indywidualna (maksymalnie 15 biletów)


1. Zakupu biletów do Jaskini Raj w Chęcinach można dokonać:
- za pośrednictwem internetowego systemu sprzedaży na stronie rezerwacje.jaskiniaraj.pl
- bezpośrednio w kasie Jaskini Raj w Chęcinach  w dniu zwiedzania

2. System sprzedaży internetowej umożliwia zakup nie więcej niż 15 biletów dla klientów indywidualnych.

3. System sprzedaży internetowej umożliwia zakup biletów indywidualnych najpóźniej do 4 dni roboczych przed danym terminem zwiedzania, jeżeli płatność dokonana będzie zwykłym przelewem bankowym w terminie 2 dni po dokonaniu rezerwacji. Rezerwacja w terminie krótszym niż 4 dni możliwa jest tylko przy dokonywaniu płatności za pośrednictwem Przelewy24.

4. Realizacja zamówienia wymaga wypełnienia całej procedury zakupu przez Zamawiającego, tj.:
- Wypełnienie formularza Klienta, czyli podanie prawdziwych danych osobowych Klienta
- Wybór terminu i ilości biletów.
- Sprawdzenie wszystkich danych i akceptacja regulaminu.
- Dokonanie płatności za zakupione bilety na nr konta PEKAO SA 62 1240 1372 1111 0000 1249 3931 zgodnie z punktem 3 regulaminu.
- Klient ma obowiązek odbioru zakupionych poprzez system sprzedaży internetowej biletów w kasie Jaskini najpóźniej 15 min. przed planowanym terminem wejścia.

5. Zamówienie indywidualne można anulować min. 1 dzień przed terminem zwiedzania tylko drogą emailową: jaskiniaraj@lysogory.com.pl

6. W przypadku spóźnienia i nie zgłoszenia się na potwierdzone godziny wejścia Jaskinia Raj nie zapewnia zamawiającemu możliwości wejścia w innych terminach.

7. Zakupione drogą elektroniczną bilety należy odebrać w kasie Jaskini Raj najpóźniej 15 min przed planowanym wejściem. Po tym czasie bilety są przeznaczone do wolnej sprzedaży.

8. Zakupu biletów w kasie Jaskini Raj można dokonać najpóźniej na 15 minut przed godziną planowanego wejścia, jeżeli są dostępne wolne miejsca.

9. W przypadku spóźnienia i nie zgłoszenia się po bilety jeżeli nie zostaną one sprzedane w wolnej sprzedaży a wpłacona należność nie podlega zwrotowi.

10. Ceny biletów są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT

12. Jaskinia Raj nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia oraz za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu.

13. W przypadku wydania przez organ nadzorujący Jaskinię decyzji o ograniczeniu ruchu turystycznego lub o okresowym wyłączeniu Jaskini ze zwiedzania, Jaskinia Raj powiadamia rezerwującego o braku możliwości zwiedzenia Jaskini, nie ponosząc z tego tytułu konsekwencji finansowych.

14. Jaskinia Raj nie będzie odpowiedzialna względem Zamawiającego w przypadku, gdy nie dojdzie do wykonania usługi na skutek zdarzeń losowych lub innych okoliczności, którym nie można było zapobiec.

15. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Jaskinię Raj jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, statystycznych, handlowych i promocyjnych.

16. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

17. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.01.2014 r. i stanowi integralną część umowy o świadczenie usługi turystycznej.

18. Dzieci poniżej 4 lat wstęp bezpłatny